The Benin Kingdom

Edo Anthem

Erediauwa Ne Ogie Ne Igho

Ovbi Ekenekene Madeyo

Ogha dee vbe Umodia ana

Ren Oren o

Tuu gha too gbe egie re

I see Isee Isee -

(after the song, one should say)

Oba gha too, okpere

(all present should reply)

Isee